BEZPIECZNA PLUS

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, zwany dalej „Programem”, kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach Programu będą ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz będą sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły.

Założeniem Programu w ramach tego celu szczegółowego jest promowanie modelu szkoły, w której dyrektor i nauczyciele do działań wychowawczych i edukacyjnych włączają podmioty z otoczenia szkoły, w tym z sektora pozarządowego, wzmacniają podmiotowość i aktywność uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dążą do kształtowania u uczniów otwartej i prospołecznej postawy oraz umiejętności pracy zespołowej, umożliwiają działania antydyskryminacyjne i włączające uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, stwarzają warunki do aktywnego udziału rodziców uczniów w życiu szkoły, czyniąc ich współgospodarzami. Idea otwartej szkoły zakłada ścisłą współpracę pracowników

szkoły z jej otoczeniem społecznym, współdziałanie i współodpowiedzialność grona pedagogicznego, a także współpracę uczniowską, której celem jest rozwijanie umiejętności miękkich oraz budowanie więzi rówieśniczych.

Realizowane wsparcie zakłada aktywny oraz cykliczny (na przestrzeni co najmniej od kilku do kilkunastu miesięcy) charakter realizowanych działań prowadzonych w szkole. Będą obejmowały one m.in.: zajęcia, projekty i inne działania edukacyjne oraz wychowawcze dla uczniów, wsparcie doradcze dla szkół oraz zakup przez szkoły wyposażenia niezbędnego do realizacji wymienionych działań.

Główne założenia Programu

Program ma charakter ramowy. Przy jego realizacji zawsze należy mieć na uwadze uwarunkowania lokalne oraz konieczność zdiagnozowania sytuacji w danej szkole, ustalenia przyczyn, określenia sposobów rozwiązania zgodnych z założonymi celami, a następnie wyznaczenia działań, które pozwolą na wdrożenie pozytywnych zmian i wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Program zakłada modyfikowanie podstawowej aktywności szkół, tak aby podjęte działania miały charakter długotrwały, nie zaś jednorazowy. A zatem przed jego realizacją należy zaplanować, w jaki sposób działania będą kontynuowane po zakończeniu Programu. W przewidzianych działaniach należy wziąć pod uwagę własne zasoby i możliwości, a także potencjał środowiska lokalnego.

W realizacji działań Programu szczególnie istotne jest wsparcie szkoły przez instytucje i podmioty z jej otoczenia, w tym Państwową Straż Pożarną, Policję, straż gminną (miejską), organizacje pozarządowe.

Program jest skierowany do:

1) organów prowadzących szkoły;

2) dyrektorów szkół;

3) organizacji pozarządowych;

4) instytucji zajmujących się bezpieczeństwem (np. Policja, Państwowa Straż Pożarna).

Ostatecznymi odbiorcami Programu są:

1) uczniowie;

2) nauczyciele;

3) inni pracownicy szkół;

4) rodzice uczniów.

Harmonogram planowanych działań w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

 

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu Termin realizacji poszczególnych działań
Spotkania z przedstawicielami policji (klasy IV-VI)- „Bądź bezpieczny na drodze” październik
Wyjazd dzieci  do Sztumu gdzie pod opieką Straży Miejskiej  oraz harcerzy ZHP Sztum będą się uczyć właściwego zachowania w poruszaniu się po drogach publicznych (klasy 0, II-III) październik
Zajęcia warsztatowe z zakresu ratownictwa medycznego (klasy IV-VI – Stowarzyszenie Dar Serca) listopad
Organizacja rajdu rowerowego dla klas V-VI („Na rowerze przyjemnie i bezpiecznie”) październik
Wyjazd edukacyjny do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie –działania Straży Pożarnej w czasie wypadku, sposoby komunikowania się w warunkach zagrożenia (kl. 0, II- III) listopad
Szkolny konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (klasy II-III i IV-VI) grudzień
Wyposażenie dzieci w elementy odblaskowe (kamizelki, breloczki, opaski)- Bądź widoczny na drodze- razem bezpieczniej październik- grudzień