WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§1

1. Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oparty jest na rozporządzeniu MENiS z dnia 07.09.2004 roku w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. System oceniania w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi wspomaga realizację celów edukacyjnych szkoły zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum” z dnia 26.02.2004 roku.

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do  wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

5.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

6.   WSO ma na celu:

a),  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

postępach w tym zakresie;

b). udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c). motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d). dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e). umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.

7.   WSO obejmuje:

a), określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b). sposoby   bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych oraz śródrocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania;

c).  warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;

d). tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

e).  warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 f).  kryteria oceniania zachowania;

 g). warunki   i   sposób  przekazywania  rodzicom   (prawnym  opiekunom)  informacji

o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§2

WYMAGANIA EDUKACYJNE

1.   Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym opracowuje zespól nauczycieli uczących w klasach I – III.

2.   Wymagania edukacyjne w klasach IV – VI opracowują nauczyciele przedmiotów i bloków przedmiotowych.

3.   Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszych zajęciach, informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych ze swego przedmiotu, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia ( przedmiotowe systemy oceniania) oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

4.   Wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem przedmiotowym na pierwszym zebraniu z rodzicami w każdym roku szkolnym informuje ich o wymaganiach edukacyjnych w danej klasie z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

5.   Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje  uczniów (pierwsza godzina wychowawcza) i rodziców (prawnych opiekunów)   – pierwsze zebranie – o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

6.   Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności według kryteriów przedmiotowych ustalonych na początku roku szkolnego przez poszczególnych nauczycieli.

7.   Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne:

a), wymagania  konieczne (K) na stopień  dopuszczający  obejmują elementy  treści nauczania

*     niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu

*    potrzebne w życiu

b). wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują elementy treści nauczania:

*     najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu

*     łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego

*     o niewielkim stopniu złożoności a więc przystępne

*     często powtarzające się w programie nauczania

*     dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

*     określone  programem   nauczania   na   poziomie   nie   przekraczającym   wymagań

       zawartych w podstawach programowych

*     głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości

c). wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują elementy treści:

*     istotne w strukturze przedmiotu

*     bardziej złożone mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań

       podstawowych

*     przydatne , ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych

       przedmiotów szkolnych

*     użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności

*     o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych

*     wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według

       wzorów ( przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika

d). wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania, a więc treści:

*     złożone, trudne, ważne do opanowania

*     wymagające korzystania z różnych źródeł

*      umożliwiające rozwiązywanie problemów

*     pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym

*     pełne opanowanie programu

e). wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści:

*      znacznie wykraczające poza program nauczania

*      stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia

*      wynikające z indywidualnych zainteresowań

*      zapewniające pełne  wykorzystanie  wiadomości  dodatkowych  – odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim.

§3

ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO I KLASYFIKACYJNEGO

1.   Rok szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi składa się z dwóch semestrów.

–  I semestr rozpoczyna się 1 września i kończy w ostatnim dniu wystawiania klasyfikacyjnych  ocen  śródrocznych(termin  wystawiania  ustala dyrektor szkoły i zamieszcza go w planie organizacji roku szkolnego);

–  II semestr rozpoczyna się od następnego dnia po wystawieniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.

2.    Skala ocen

Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne w klasach IV – VI ustala się w stopniach według następującej skali:

– stopień celujący                  (cel) – 6

– stopień bardzo dobry           (bdb) – 5

– stopień dobry                      (db) – 4

– stopień dostateczny             (dst) – 3

– stopień dopuszczający        (dop) – 2

– stopień niedostateczny       (ndst) – 1

3.    W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” za dodatkową pracę i aktywność oraz „ -” za brak aktywności i nieprzygotowanie.

4.    Skala ocen cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie „+” (podwyższanie oceny) i „-” (obniżenie oceny).

5.    Sposób bieżącego  oceniania  uczniów z klas  I – III  opracowany został  przez nauczycieli   uczących  w  tych   klasach  .   Klasyfikacyjna  ocena śródroczna i roczna w klasach I – III jest oceną opisową.

Bieżąca ocena pracy uczniów klas I – III dokonywana jest :

–      werbalnie

– za pomocą umownych punktów :

6 punktów otrzymuje uczeń, który:

-posiadł wiedze i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, sam twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia,

-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,

-osiąga sukcesy w różnorodnych konkursach.

5 punktów otrzymuje uczeń, który:

-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

-sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,

-potrafi zastosować posiadaną wiedze do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4 punkty otrzymuje uczeń, który:

nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania ale opanował je w znacznym stopniu,

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

3 punkty otrzymuje uczeń, który:

-opanował w połowie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

-rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

2 punkty otrzymuje uczeń, który:

-ma braki w opanowaniu podstaw programowych ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

-wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.

1 punkt otrzymuje uczeń, który:

-nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.

     W klasach I – III stopień nabycia kompetencji w zakresie : czytania , pisania ,

mówienia i słuchania , umiejętności rachunkowych , umiejętności praktycznych , zachowania,  bezpieczeństwa i zdrowia , współdziałania w grupie , organizowania pracy własnej , nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym , który jest dostępny dla rodziców (prawnych opiekunów) .

6.   Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.

7.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia , jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

8.    Oceny bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

9.    Na trzy tygodnie przed końcem semestru nauczyciel przedmiotu informuje ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów), o zagrożeniu oceną niedostateczną:

– wpis w zeszycie i w dzienniku na ostatniej stronie – informacje rodzice potwierdzają podpisem

– wychowawca kontaktuje się z rodzicami i przekazuje informację

10.  Na tydzień przed radą klasyfikacyjną po I  i II semestrze należy poinformować uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych (wystawianie ocen).

11.  Ocena za drugi semestr uwzględnia całoroczną pracę ucznia.

12. W pierwszym tygodniu czerwca,  wychowawca  informuje  rodziców  (prawnych opiekunów) na zebraniu o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów (nauczyciele przedmiotu informują wychowawcę na piśmie).

13. Nauczyciel jest  zobowiązany,  na podstawie  pisemnej   opinii  publicznej  poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w 4 ust.  1 Rozporządzenia MENIS z dnia

7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych   ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia  rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§4

ZASADY I SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW

A. Formy oceniania:

I.  Pisemne prace kontrolne:

a)   praca klasowa (lub  test) – obejmuje materiał z całego działu, zapowiedziana z tygodniowym   wyprzedzeniem, poprzedzona lekcją powtórzeniową i wpisem w dzienniku, czas trwania od 45 do 90 min.

b)   sprawdzian – obejmuje nie więcej niż 5 ostatnich tematów, zapowiedziany na tydzień przed, poprzedzony lekcja powtórzeniową i wpisem w dzienniku, czas- 45min;

c)   kartkówka – dotyczy ostatniego tematu (zagadnienia) – 1 lub 2 lekcje, zapowiedziana ńa ostatniej lekcji, czas trwania – do 15 min;

d)   dyktanda – poprzedzone ćwiczeniami i zapowiedziane – do 45 min;

2.    Ustne:

– odpowiedzi, rozmowa, dyskusja, opowiadanie

– recytacje

– wypowiedzi w klasie, aktywność

3.    Prace domowe:

– ćwiczenia, notatki

– własna twórczość – wytwory literackie, plastyczne

– wypracowania literackie

4. Formy sprawnościowe, doświadczenie, praktyczne:

– obserwacje, praca z tekstem

– testy sprawności motorycznej

– sprawdziany umiejętności z gier zespołowych, LA, gimnastyki

B.   Częstotliwość oceniania:

1.   Nauczyciel   zobowiązany  jest   do   systematycznego   oceniania   oraz   stosowania różnorodnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

2.    W ciągu tygodnia mogą odbyć się 2 prace klasowe lub testy.

3.    W ciągu tygodnia uczniowie mogą pisać dwa sprawdziany, ale nie w dniu, w którym jest praca klasowa lub test.

4.    Jednego dnia może odbyć się jeden sprawdzian i jedna kartkówka lub dwie kartkówki.

5.    Przy zaliczaniu niektórych zajęć edukacyjnych, szczególnie wychowania fizycznego, techniki, informatyki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

C.  Terminy oddawania prac:

1.    Prace klasowe,  sprawdziany  i  kartkówki  nauczyciel jest obowiązany sprawdzić i oddać uczniom wciągu dwóch tygodni.

2.    Po przekroczeniu  terminu nauczyciel nie ma prawa wstawić do dziennika ocen niekorzystnych dla ucznia (ndst., dop).

3.   Nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnej kontrolnej pracy pisemnej bez ocenienia i oddania uczniom poprzednio przez nich napisanej.

D.  Zasady poprawiania niekorzystnych wyników:

1.    Wynikiem niekorzystnym jest ocena niedostateczna lub dopuszczająca.

2.    Uczeń ma możliwość poprawy bieżących ocen niekorzystnych w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem .

3.    Uczniowie mający braki edukacyjne maja prawo korzystać z pomocy poprzez udział w zajęciach zespołów wyrównawczych i indywidualne konsultacje z nauczycielem przedmiotu po zajęciach lekcyjnych.

4.   Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z danej formy oceniania w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty jej wystawienia.

5.    W  okresie  trzech  tygodni  przed  klasyfikacją należy  ograniczyć  do  minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć uczniów obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki tematyczne.

E.   Nieprzygotowanie ucznia:

1.    Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć:

a)   bez podania przyczyny – 2 razy w ciągu semestru

b)   wskutek wypadków losowych

c)   z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden tydzień – na uzupełnienie wiadomości ma jeden tydzień.

2.   Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji i nie zwalnia ono ucznia z uczestnictwa w zajęciach.

3.    Nie uwzględnia się nieprzygotowania ucznia z pkt.la w przypadku zapowiedzianej pracy klasowej lub sprawdzianu.

4.   Jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu, w którym odbywała się ocena wiadomości i umiejętności(praca klasowa, test, sprawdzian) nauczyciel może w trybie dowolnym sprawdzić zdobytą przez ucznia wiedzę, a uczeń ma obowiązek poddać się tej formie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

5.    W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, niepoddanie się przez niego co najmniej jednej z ustalonych obowiązkowych form oceniania może stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu.

F.  Gromadzenie informacji o uczniu:

1.   Podstawowym dokumentem jest dziennik lekcyjny i arkusz ocen.

2.   Dopuszcza się prowadzenie kart (arkuszy) obserwacyjnych zawierających bieżące informacje o osiągnięciach edukacyjnych i wychowawczych dla klas I – III.

3.   Dopuszcza się prowadzenie zeszytu uwag – jeśli jest taka potrzeba.

G. Sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach ich dzieci:

1.   Zebrania informacyjne – raz w miesiącu, na których nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do pełnienia dyżurów informacyjnych.

2.    Wpis ocen bieżących z poszczególnych przedmiotów w tabeli na końcu zeszytu przedmiotowego lub w dzienniczku ucznia.

3.    O przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych oraz nagannej ocenie z zachowania rodzice (prawni opiekunowie) będą powiadamiani pisemne z miesięcznym wyprzedzeniem.

4.   Na koniec każdego semestru uczeń i jego rodzice otrzymują pisemną informacje zawierającą:

– wyniki klasyfikacji

– zainteresowania dziecka -jego zdolności

– możliwości bądź ograniczenia

– poczucie własnej wartości

– postępy ucznia i efekty jego pracy

– napotkane trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych

– propozycje działań pomocnych w pokonywaniu przez ucznia trudności

– relacje z kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły

– informacje o przestrzeganiu zasad i norm współżycia społecznego

5.   Informacja telefoniczna, wezwanie rodziców do szkoły.

§5

 ZASADY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.   Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego  z powodu  nieusprawiedliwionej nieobecności lub na pisemną prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Zgoda taka, wyrażona przez radę pedagogiczną, uwarunkowana jest możliwością nadrobienia przez ucznia zaległości w stosunkowo krótkim czasie (1-2 miesiące).

4.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkolą.

5.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

6.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów:   plastyka,   muzyka,   technika,   informatyka,   wychowanie   fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Obejmuje on swoim zakresem materiał programowy zrealizowany w danym semestrze (roku szkolnym).

7.   Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami):

8.   Z zakresu I semestru-w pierwszym tygodniu drugiego semestru.

9.   Z zakresu II semestru – w ostatnim miesiącu II semestru, najpóźniej w ostatnim tygodniu  ferii   letnich.   Uczeń,  który  z  ważnych,  usprawiedliwionych  przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie,  określonym przez dyrektora szkoły.

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego przedmiotu lub pokrewnych zajęć.

11. Zestawy zadań dla danego przedmiotu  ustala zespół  nauczycieli uwzględniając umiejętności i wiedzę ze wszystkich poziomów wymagań.

12. Uczniowie zdający egzamin klasyfikacyjny w oparciu o pt. 2 i 4 mogą wybierać zestaw, uczniowie z pt. 3 nie maja prawa wyboru zestawu.

13. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

a)   dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcie -jako egzaminator

c)   nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu -jako członek komisji

14. Nauczyciel, o którym mowa w pt. 13 b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

15. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu, oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu włącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół z przeprowadzonego egzaminu dołącza się do arkusza ocen ucznia.

16. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona

w wyniku egzaminu poprawkowego.

§6

TRYB ODWOŁAŃ OD OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1.   Najpóźniej   na   dwa   tygodnie   przed   śródrocznym   i   rocznym   klasyfikacyjnym posiedzeniem   rady   pedagogicznej   poszczególni   nauczyciele   są   zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć    edukacyjnych    poprzez    wpis    do    dzienniczka    ucznia   lub    zeszytu przedmiotowego   z   podpisem   nauczyciela   i   datą   wpisu   oceny.   Informację o przewidywanej ocenie  klasyfikacyjnej z zachowania wpisuje wychowawca. Rodzice niezwłocznie podpisują informację, a uczeń na następnych zajęciach okazuje ją nauczycielowi danego przedmiotu i wychowawcy.

2.   W przypadku nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie, nauczyciel telefonicznie zawiadamia rodziców o przewidywanej ocenach klasyfikacyjnych i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

3.   Rodzice (prawni opiekunowie) w imieniu ucznia mogą złożyć pisemny (uzasadniony) wniosek do dyrektora szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie 3 dni od dnia wpisania informacji do dzienniczka przez nauczycieli.

4.   Jeżeli dyrektor szkoły uzna wniosek rodziców za uzasadniony, zobowiązuje danego nauczyciela do dokonania w ciągu 3 dni na piśmie szczegółowego umotywowania przewidywanej   rocznej   oceny   klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, WSO i przedmiotowym systemem oceniania.

5.   Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

a)   dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)   dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6.   Komisja niezwłocznie weryfikuje przewidywaną roczną ocenę z zajęć edukacyjnych i decyduje o utrzymaniu lub podwyższeniu oceny do wnioskowanej przez rodzica. Decyzja komisji jest ostateczna.

7.   Niezwłocznie po posiedzeniu komisji, o której mowa w punkcie 5, o jej decyzji informuje   rodziców dyrektor szkoły poprzez wpis do dzienniczka ucznia, a wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

8.   Wychowawca    klasy    zobowiązany    jest    powiadomić    ucznia    i    rodziców o przewidywanym  śródrocznym  i  rocznym   stopniu  niedostatecznym  i nagannym zachowaniu na ostatnim zebraniu rodziców w danym semestrze

W przypadku braku zgłoszenia się rodziców wychowawca zamieszcza odpowiednia adnotację pod informacją, a następnie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, informując o zagrożeniu i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niemożności kontaktu telefonicznego, wychowawca wysyła zawiadomienie poprzez kancelarię szkoły.

9.   Informację o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.   (Informację   rodzicom   przekazują uczniowie poprzez wpis do dzienniczka ucznia).

10. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami  prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej  oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły niezwłocznie powołuje komisje, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczna ocenę klasyfikacyjną.

13. W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin  sprawdzianu,   zadania  (pytania)   sprawdzające,   wynik   sprawdzianu  oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen.

15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

16. Ocena ustalona przez komisję  jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§7

EGZAMIN POPRAWKOWY

1.   Niedostateczna   roczna   ocena   klasyfikacyjna   z   zajęć   edukacyjnych   może   być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.    Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń II etapu edukacyjnego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych.

3.    Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego może złożyć do dyrektora szkoły zainteresowany uczeń, jego rodzice lub wychowawca klasy najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

4.    W wyjątkowych przypadkach (np. wypadki losowe, długotrwałe choroby itp.) rada pedagogiczna na pisemny wniosek rodziców, ucznia lub wychowawcy, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

5.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem  egzaminu z przedmiotów:  plastyka,  muzyka,  technika,  informatyka,  wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

6.   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń otrzymuje pisemną informację o terminie egzaminu poprawkowego od wychowawcy  klasy  najpóźniej   trzy  dni  po  klasyfikacyjnym   posiedzeniu  rady pedagogicznej. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy  przygotuje  i przekaże  uczniowi     w  formie  pisemnej  .najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych, zakres materiału na ocenę dopuszczającą z tego przedmiotu.   Wychowawca   odnotowuje   fakt   przekazania   uczniowi   informacji

o terminie egzaminu w dzienniku lekcyjnym na stronie „kontakty wychowawcy z rodzicami”.

7.   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

–     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.

–     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminator.

–     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

8.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły.

•9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w dodatkowym  terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września danego roku.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę (z zastrzeżeniem pkt. 12).

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz wciągu   etapu   edukacyjnego   promować   ucznia,   który   nie   zdał   egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych odnotowując powyższy fakt w arkuszu ocen ucznia.

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

14 W ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły zgodnie z warunkami i trybem odwołań.

§8 

PROMOWANIE

1.   Uczeń I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.   Ucznia  I   etapu  edukacyjnego   szkoły   podstawowej   Rada   Pedagogiczna  może pozostawić na drugi rok w tej samej  klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych  opinią wydaną przez  lekarza  lub  poradnię  specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

3.    Procedury postępowania w przypadku nie promowania ucznia z I etapu edukacyjnego do klasy programowo wyższej:

a), powiadomienia na piśmie rodziców o potrzebie powtarzania klasy przez dziecko –

z miesięcznym wyprzedzeniem;

b). rozmowa wychowawcy z rodzicem, przedstawienie argumentów przez obie strony;

c). rozmowa wychowawcy z rodzicem w obecności pedagoga szkolnego;

d). podpisanie przez rodzic zgody lub niezgody na nie promowanie ucznia;

e). spisanie kontraktu z rodzicem;

f). w przypadku rażącego zaniedbania biorąc pod uwagę dobro dziecka, wychowawca

w porozumieniu z pedagogiem szkolnym może skierować sprawę do sądu rodzinnego

i nieletnich o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do rodziców

(prawnych opiekunów).

4.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocje do klasy wyżej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,   uzyskał   oceny   klasyfikacyjne   końcoworoczne   wyższe   od   stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem pkt. 12 i 13 z §7.

5.    Uczeń   II   etapu   edukacyjnego,   który  w  wyniku  klasyfikacji   rocznej   uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo  dobre  zachowanie,  otrzymuje  promocję  do  klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

§9

SPRAWDZIAN OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI

1.    Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy VI uzyskał oceny klasyfikacyjne   wyższe   od   oceny   niedostatecznej,   przystąpił   do   sprawdzianu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.

2.    Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3.    Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu, a także przykładowe zadania  i  ogłasza go nie później  niż do dnia 31  sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

4.    Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji okręgowej. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze do sprawdzianu.

5.   Ze   sprawdzianu   zwolnieni   są   laureaci   konkursów   przedmiotowych   o zasięgu wojewódzkim.   Zwolnienie   ze   sprawdzianu   jest   równoznaczne   z uzyskaniem najwyższego wyniku, tj. 40 punktów.

6.    W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

7.    W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali.

8.    Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące j ego przeprowadzania.

9.   Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do  indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno — pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni

specjalistycznej.

10. Opinia ta powinna być wydana do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, a od roku szkolnego 2005/2006 – nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.

11. Opinia powinna być przedłożona dyrektorowi szkoły poprzez rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

12. Uczeń, który z przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie,  albo  przerwał  sprawdzian,  przystępuje do  sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji

okręgowej.

13. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu

w następnym roku.

14. W   szczególnych  przypadkach   losowych   lub   zdrowotnych,   uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek

.   w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

16. Wynik sprawdzianu na podstawie przyznanej  liczby punktów ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji.

17. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

18. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.  Wynik sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

19. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w pkt 12 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

20. Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

§10

 SKALA I TRYB USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA

1.   Ocena zachowania ucznia uwzględnia jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2.   Ocenę klasyfikacyjną z zachowania: semestralną i roczną ustala wychowawca.

3.   Ocenę z zachowania semestralną i roczną ustala się według następującej skali:

–   wzorowe (wz)

–   bardzo dobre (bdb)

–   dobre (db)

–   poprawne (pop)

–   nieodpowiednie (ndp)

–   naganne (nag)

4.   Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

–   funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym zgodnie z zasadami zachowania się na terenie szkoły;

–   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

–   postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

–   dbałość o honor i tradycje szkoły;

–   dbałość o piękno mowy ojczystej;

–   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

–   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkolą;

–   okazywanie szacunku innym osobom.

5.   Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

–   oceny z zajęć edukacyjnych,

–   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

Ustalenie oceny z zachowania jest czynnością jawną, tzn. odbywa się wobec całej klasy.

6.   Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy według następującego trybu postępowania:

–   samoocena ucznia;

–   opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana w toku dyskusji,

–   opinia nauczycieli i wychowawcy z uzasadnieniem.

7.   Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem warunków i trybu opisanych w § 11.

8.   Ustalona ocena z zachowania jest przez wychowawcę podana do wiadomości ucznia nie później    niż   tydzień   przed   planowanym   posiedzeniem   Rady   Pedagogicznej   -klasyfikacyjnej.

9.   Ocena z zachowania może być zmieniona Jeżeli w czasie między dniem’ wystawienia oceny, a końcem semestru uczeń dopuści się szczególnie rażącego zachowania naruszając zasady   ustalone   w   regulaminie   oceniania.   O   fakcie   zmiany   oceny   zachowania wychowawca jest  zobowiązany  niezwłocznie  powiadomić  ucznia  i jego  rodziców-pisemnie. Wychowawca informuje Radę Pedagogiczną o zmianie oceny z zachowania.

10. Ustala się następujące kryteria ocen z zachowania:

A. OCENĘ WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który zawsze przestrzega kryteriów oceny zachowania:

1.   W szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu. Jest wzorem do naśladowania, sumienny w nauce i wypełnianiu innych obowiązków.

2.   Wyróżnia się dużą aktywnością w pomocy kolegom w nauce.

3.   Chętnie podejmuje prace społeczno – użyteczne na terenie szkoły, klasy i środowiska, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

4. Dba o piękno mowy ojczystej, nigdy nie używa wulgaryzmów.

5. Rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych.

6. Pełna odpowiedzialność za powierzane obowiązki.

7. Wzorowe i kulturalne zachowanie się na przerwach wobec nauczycieli, kolegów, wszystkich   pracowników   szkoły   oraz   uroczystościach   szkolnych   i   imprezach pozaszkolnych.

8. Koleżeński wobec rówieśników.

9. Nie może mieć uwag, dotyczących złego zachowania lub nieodpowiedniego stosunku do obowiązków szkolnych.

10. Systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich godzin nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne.

. Szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów.

11. Szanuje symbole i tradycje szkoły.

12.  Nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który przestrzega kryteriów oceny zachowania:

1. Przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce.

2. Chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli.

3. Systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż 3 spóźnień.

4. Jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i innymi osobami, w klasowym zeszycie obserwacji ma nie więcej niż 2 pisemne uwagi dotyczące zachowania – nacechowane niską szkodliwością dla innych i siebie, są to uwagi

nie powtarzające się.

5. Ma schludny wygląd bez ekstrawagancji.

6. Jest prawdomówny, nie oszukuje kolegów i pracowników szkoły.

7. Bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia.

8. Nie ulega nałogom.

9. Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów.

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w istotny sposób nie uchybił kryteriom oceny zachowania:

1. Przestrzega regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości.

2. Zachowuje się w szkole i poza szkołą bez zarzutu, wyróżnia się w realizacji niektórych zadań. Umie współżyć w zespole. Włącza się w prace społeczno – użyteczne na rzecz szkoły i środowiska.

3. Kulturalnie zachowuje się na przerwach wobec nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły oraz na uroczystościach szkolnych i imprezach poza szkolnych.

4. Nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia dla siebie i innych (tzn. nie pali, nie pije, nie bierze narkotyków, nie stosuje przemocy fizycznej).

5. Koleżeński wobec swoich rówieśników, nie odmawia pomocy w nauce kolegom, gdy się do niego zwrócą.

6. Ma schludny wygląd bez ekstrawagancji.

7. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, w  semestrze ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin i nie więcej niż 5 spóźnień

8. Zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 3 pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek.

9. Starannie i sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela.

10. Szanuje symbole i tradycje szkoły.

11. Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów.

OCENĘ   POPRAWNĄ  otrzymuje   uczeń,   który   sporadycznie  uchybia  niektórym kryteriom oceny zachowania, a zastosowane środki zaradcze przyniosły oczekiwany rezultat:

1. Nie w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia, zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć, przeszkadzać w ich prowadzeniu,  nie wypełniać poleceń nauczyciela – dopuszcza się do 5 uwag w semestrze, od 10 do 15 godzin nieusprawiedliwionych i od 6 do 10 spóźnień w semestrze.

2. Zwykle   przestrzega   regulaminu   szkolnego,   poprawnie   zachowuje   się   w  zespole klasowym, choć w życiu klasy i szkoły bierze udział w niewielkim stopniu.

3. Szanuje symbole i tradycje szkoły.

4. Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów.

5. Swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych, zdarzają się drobne uchybienia, które jednak nie mają charakteru stałego.

6. Jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń.

7. Właściwie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i innych.

OCENĘ  NIEODPOWIEDNIĄ  otrzymuje  uczeń,   który często  uchybia szkolnym kryteriom oceny zachowania, zastosowane środki  zaradcze przyniosły krótkotrwały rezultat:

1. Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, lekceważy polecenia nauczyciela, spóźnia się na zajęcia i opuszcza je bez usprawiedliwienia – dopuszcza się od 15 do 25 godzin nieusprawiedliwionych i od 15 do 25 spóźnień

w semestrze.

2. Często używa wulgarnego słownictwa.

3. Ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie – przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy.

4. Wykazuje brak kultury -jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów.

5. Ma niedbały wygląd.

6. Świadomie podejmuje działania przynosząc szkodę innym uczniom, klasie lub szkole.

7. Prezentuje negatywne zachowania (agresja słowna, notoryczne kłamstwa, nadmierny

tupet, bezczelność, złodziejstwo, ulega nałogom – palenie papierosów).

OCENĘ NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który nagminnie uchybia szkolnym kryteriom zachowania, nie wykazuje chęci poprawy mimo zastosowanych środków zaradczych:

1. Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie wykonuje poleceń nauczycieli – otrzymał w tym zakresie ponad 10 uwag w semestrze, opuszcza samowolnie i bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne (ponad 25 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze).

2. Nie przestrzega regulaminu szkolnego, niszczy mienie szkolne lub cudzą własność, często stwarza konflikty w klasie, w szkole i poza nią, dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, szantażu,  zastraszania,  kłamstwa,  kradzieży,  pobić,  fałszowania dokumentów (lub podobnych wykroczeń).

3. Nie szanuje szkolnych symboli i tradycji, kompromituje szkolę na zewnątrz.

4. Używa wulgarnego słownictwa.

5. Pali papierosy, pije alkohol (nawet jeden raz), zażywa lub rozprowadza środki odurzające, jego postawa działa demoralizująco na innych.

6. Uczeń ma rażąco niski poziom kultury osobistej, wchodzi w kolizję z prawe karnym.

7.  Wulgarnie i arogancko odnosi się do nauczycieli, kolegów, innych osób, nie reaguje na oddziaływania wychowawcy, nauczycieli, pracowników szkoły.

Wychowawcy klas IV-VI prowadzą zeszyty informacji (uwag) o uczniach i klasie, umieszczone w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciele, pracownicy szkoły mogą zapisywać w nim uwagi o zachowaniu uczniów. Podczas indywidualnych kontaktów wychowawcą rodzice (prawni opiekunowie) podpisują uwagi. Uwagi te wychowawca uwzględnia przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z zachowania.

W I etapie edukacyjnym śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

§11

TRYB ODWOŁANIA OD OCENY Z ZACHOWANIA:

1.   Rodzice (prawni opiekunowie) w imieniu ucznia mogą złożyć pisemny uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 3 dni od wpisania informacji do dzienniczka

przez wychowawcę.

2.   Jeżeli dyrektor szkoły uzna wniosek rodziców za uzasadniony, zobowiązuje wychowawcę do pisemnego umotywowania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie 3 dni zgodnie z kryteriami oraz trybem oceniania zachowania.

3.   Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

a), dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; b). wychowawca; c). przedstawiciel samorządu uczniowskiego; d). przedstawiciel rady rodziców.

4.   Komisja niezwłocznie weryfikuje przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i w drodze  głosowania zwykłą większością głosów decyduje o utrzymaniu bądź podwyższeniu do wnioskowanej przez rodziców oceny zachowania. Decyzja komisji jest ostateczna.

§12

 SYSTEM NAGRÓD I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

NAGRODY:

1.   Pochwała nauczyciela i wychowawcy wobec klasy.

2.   Wyróżnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej.

3.   List gratulacyjny dla rodziców na koniec roku szkolnego.

4,.  Dyplom WZOROWEGO UCZNIA – średnia ocen 4,75; wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania- na koniec roku szkolnego.

5.   Wpis do KSIĘGI PRYMUSÓW dla uczniów kończących szkolę.

6.   Nagroda    książkowa lub rzeczowa za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne.

ŚRODKI WYCHOWAWCZE (KARY):

1.   Ustne upomnienie ucznia wobec klasy.

2.   Upomnienie ucznia z adnotacją w klasowym zeszycie obserwacji (uwag).

3.   Nagana  z  ostrzeżeniem  wobec  społeczności  szkolnej   z  powiadomieniem  rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej lub ustnej.

4.   Zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

5.   Przeniesienie   do   klasy   równoległej    na   podstawie   wniosku   wychowawcy,   po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

6.   Przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek Dyrektora Szkoły, po ‚zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty.

Od każdego wymienionego wyżej środka wychowawczego (kary) uczeń może odwołać sie za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni od wystawienia oceny.

§13

MONITOROWANIE I EWALUACJA WSO

1.   Po każdym zakończonym roku szkolnym WSO jest poddawane weryfikacji.

2.   WSO na bieżąco podlega monitorowaniu i ewaluacji.

3   W procesie monitorowania WSO udział bierze specjalnie powołany zespół nauczycieli.  W procesie ewaluacji WSO udział biorą:

 uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego).

 rodzice    (podczas    zebrań    rodzicielskich,    przez    wypełnianie    ankiet,    dyskusje z nauczycielami).

7.   nauczyciele (podczas Rady Pedagogicznej, dyskusji, zebrań).

8.   Wszelkich zmian w WSO dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów.

 Wchodzi w życie z dniem 13.12.2004

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracował zespól w składzie
Dariusz Szewczak- dyrektor szkoły
Ewa Jankiewicz
Adelajda Philip
Jolanta Bala