Zarządzenie – COVID

Zarządzenie nr 6/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

z dnia 12.03.2021

Na podstawie:  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28.03.2021 ogranicza się funkcjonowanie szkoły  zakresie klas I-III w ten sposób, że

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia na terenie szkoły ,

2) co najmniej50% uczniów realizuje  zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

1) W dniach 15.03.2021 – 19.03.2021 w zajęciach na terenie szkoły biorą udział uczniowie klasy I.

Uczniowie klas II i III  realizują  zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2) W dniach 22.03.2021 – 28.03.2021 w zajęciach na terenie szkoły biorą udział uczniowie klas II i III. Uczniowie klasy I realizują  zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 3

Zarządzenie zostanie podane do wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

                                    Dariusz Szewczak